رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شخصی بدون گذراندن مراحل قانونی ۵۴ هزار خودرو شاسی بلند وارد کرده است

سخنگو دستگاه قضاییه: شخصی بدون گذراندن مراحل قانونی ۵۴ هزار خودرو شاسی بلند خارجی را به کشور وارد کرده است

سخنگو دستگاه قضاییه: شخصی بدون گذراندن مراحل قانونی ۵۴ هزار خودرو شاسی بلند خارجی را به کشور وارد کرده است