رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده

شرط پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده در سال آینده تنها در شرایطی اعتبار حقوق کارکنان اختصاص پیدا می‌کند که اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران ثبت شده باشد. /ایسنا

شرط پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده

در سال آینده تنها در شرایطی اعتبار حقوق کارکنان اختصاص پیدا می‌کند که اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران ثبت شده باشد. /ایسنا