رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمترین و بیشترین رشد بودجه برای ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور

کمترین و بیشترین رشد بودجه برای ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور سهم ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور از بودجه ۹۹ نشان می دهد که هنوز بیشترین رشد بودجه به سه دانشگاه بزرگ کشور محدود است./ مهر

کمترین و بیشترین رشد بودجه برای ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور

سهم ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور از بودجه ۹۹ نشان می دهد که هنوز بیشترین رشد بودجه به سه دانشگاه بزرگ کشور محدود است./ مهر