رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحقیر امید!

تحقیر امید! دوماهنامه اندیشه پویا: حسن روحانی از شعار “دوباره اصلاح” به شکست اصلاحات رسید

تحقیر امید!

دوماهنامه اندیشه پویا: حسن روحانی از شعار “دوباره اصلاح” به شکست اصلاحات رسید