رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شیوع ویروس کشنده کرونا و رشد تقاضای ماسک

شیوع ویروس کشنده کرونا و رشد تقاضای ماسک باعث شده ارزش سهام شرکت ژاپنی کاواموتو، تولید کننده ماسک صورت ظرف همین چند روز ۶ برابر شود!

شیوع ویروس کشنده کرونا و رشد تقاضای ماسک باعث شده ارزش سهام شرکت ژاپنی کاواموتو، تولید کننده ماسک صورت ظرف همین چند روز ۶ برابر شود!