رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عذرخواهی وزارت بهداشت بابت لغو حضور پزشکان بدون مرز فرانسه در ایران

عذرخواهی وزارت بهداشت بابت لغو حضور پزشکان بدون مرز فرانسه در ایران سخنگوی وزارت بهداشت: پزشکان بدون مرز فرانسه در نظر داشتند یک بیمارستان ۴۸ تخت‌خوابی سیار و صحرایی در یکی از مراکز درمانی ما ایجاد کنند امروز بیش از ۱۰ هزار تخت بیمارستانی و ۱۰ هزار تخت پسابیمارستانی که عمده آنها مازاد است، داریم […]

عذرخواهی وزارت بهداشت بابت لغو حضور پزشکان بدون مرز فرانسه در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت:
پزشکان بدون مرز فرانسه در نظر داشتند یک بیمارستان ۴۸ تخت‌خوابی سیار و صحرایی در یکی از مراکز درمانی ما ایجاد کنند
امروز بیش از ۱۰ هزار تخت بیمارستانی و ۱۰ هزار تخت پسابیمارستانی که عمده آنها مازاد است، داریم و قاعدتا ۴۸ تخت بیمارستانی برای شرایط ما راهگشا نیست
ضمن پوزش و عذرخواهی، از این اقدام همراهانه و همدلانه آنها تقدیر می‌کنیم /فارس