رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران شایعه انتشار ویروس کرونا در هوا را تکذیب کرد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران شایعه انتشار ویروس کرونا در هوا را تکذیب کرد. اخیرا صداوسیماهم طی خبری از انتشار کرونا بوسیله ذرات هوا خبرداده بود که تحقیقات نشان می دهد این مساله از اعتبار علمی برخوردار نیست

معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران شایعه انتشار ویروس کرونا در هوا را تکذیب کرد.

اخیرا صداوسیماهم طی خبری از انتشار کرونا بوسیله ذرات هوا خبرداده بود که تحقیقات نشان می دهد این مساله از اعتبار علمی برخوردار نیست