رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین جلو صدور کیت های بی کیفیت تشخیص کرونا را گرفت

چین جلو صدور کیت های بی کیفیت تشخیص کرونا را گرفت با افزایش انتقادها از چین به دلیل صدور کیت های بی کیفیت تشخیص کرونا، پکن صدور این کیت ها توسط شرکت های فاقد پروانه صدور تجهیزات پزشکی را ممنوع کرد./ ایرنا

چین جلو صدور کیت های بی کیفیت تشخیص کرونا را گرفت

با افزایش انتقادها از چین به دلیل صدور کیت های بی کیفیت تشخیص کرونا، پکن صدور این کیت ها توسط شرکت های فاقد پروانه صدور تجهیزات پزشکی را ممنوع کرد./ ایرنا