رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیمی از هواپیماهای جهان در آشیانه

نیمی از هواپیماهای جهان در آشیانه آمارها نشان می‌دهد ظرفیت صندلی‌های سفرهای بین المللی هوایی تقریبا ۸۰ درصد کاهش یافته است و نیمی از هواپیماهای جهان در آشیانه‌ها هستند./ مهر

نیمی از هواپیماهای جهان در آشیانه

آمارها نشان می‌دهد ظرفیت صندلی‌های سفرهای بین المللی هوایی تقریبا ۸۰ درصد کاهش یافته است و نیمی از هواپیماهای جهان در آشیانه‌ها هستند./ مهر