رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارائه دومین دوره از کمک‌های معیشتی به ۵ هزار دستفروش پایتخت

ارائه دومین دوره از کمک‌های معیشتی به ۵ هزار دستفروش پایتخت «نژادبهرام» عضو شورای شهر تهران: کارت های هدیه یک میلیونی توسط بنیاد مستضعفان برای ۵۰۰۰ دستفروش پایتخت اختصاص داده شده است. توزیع کمک‌های معیشتی توسط شهرداران مناطق و با حضور نماینده بازرسی و حراست شهرداری انجام می‌گیرد.

ارائه دومین دوره از کمک‌های معیشتی به ۵ هزار دستفروش پایتخت

«نژادبهرام» عضو شورای شهر تهران:
کارت های هدیه یک میلیونی توسط بنیاد مستضعفان برای ۵۰۰۰ دستفروش پایتخت اختصاص داده شده است.

توزیع کمک‌های معیشتی توسط شهرداران مناطق و با حضور نماینده بازرسی و حراست شهرداری انجام می‌گیرد.