رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرستارى كه در روز جهانی پرستار درگذشت

پرستارى كه در روز جهانی پرستار درگذشت زهرا (بهناز) مستعدی ۴۲ ساله پرستار بیمارستان لبافی نژاد در حين خدمت بر اثر فشار کاری ايست قلبى كرد

پرستارى كه در روز جهانی پرستار درگذشت

زهرا (بهناز) مستعدی ۴۲ ساله پرستار بیمارستان لبافی نژاد در حين خدمت بر اثر فشار کاری ايست قلبى كرد