رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چرا استخرها نمی‌توانند فعالیت کنند؟

چرا استخرها نمی‌توانند فعالیت کنند؟ محسن سمیع زاده مدیر تیم های ملی شنا با تاکید بر اینکه استخرها شرایط فعالیت را دارند: اگر این روند ادامه داشته باشد کسب سهمیه المپیک برای شناگران سخت خواهد شد. تمام استخرها مجهز به کلر و یا اوزن هستند وطبق پروتکل جهانی ۱۵ میلی گرم کلر در آب هیچ […]

چرا استخرها نمی‌توانند فعالیت کنند؟

محسن سمیع زاده مدیر تیم های ملی شنا با تاکید بر اینکه استخرها شرایط فعالیت را دارند: اگر این روند ادامه داشته باشد کسب سهمیه المپیک برای شناگران سخت خواهد شد.

تمام استخرها مجهز به کلر و یا اوزن هستند وطبق پروتکل جهانی ۱۵ میلی گرم کلر در آب هیچ گونه ویروسی داخل آب زنده نگه نمی دارد. آب تنها جایی است که از ویروس ایمن است.

جدا از بحث فنی موضوع امرار معیشت مربیان و ناجیان مطرح است. من کارمند دولت هستم و حقوقم را دریافت می کنم پس برای بازگشایی استخرها سنگ خودم را به سینه نمی زنم. حدود ۲۰ هزار نفر مربی و ناجی داریم که از این طریق امرار معاش می کنند./ مهر