رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قاضی زاده و نیکزاد گزینه های نایب رئیسی مجلس شدند

قاضی زاده و نیکزاد گزینه های نایب رئیسی مجلس شدند قاضی زاده ۹۴ رای ، نیکزاد ۹۳ رای، مصری ۷۷ رای، زاهدی ۵۶ رای، نادران ۵۳ رای، منادی ۴۳ رای و میرتاج الدینی ۲۱ رای کسب کردند

قاضی زاده و نیکزاد گزینه های نایب رئیسی مجلس شدند

قاضی زاده ۹۴ رای ، نیکزاد ۹۳ رای، مصری ۷۷ رای، زاهدی ۵۶ رای، نادران ۵۳ رای، منادی ۴۳ رای و میرتاج الدینی ۲۱ رای کسب کردند