رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت چین با لغو معافیت هسته ای ایران توسط آمریکا

مخالفت چین با لغو معافیت هسته ای ایران توسط آمریکا سخنگوی وزارت امور خارجه چین: پکن قاطعانه مخالف لغو معافیت هسته ای ایران توسط آمریکا است چنین اقدامی از سوی واشنگتن، نشانگر هژمونی همیشگی این کشور است/ ایرنا

مخالفت چین با لغو معافیت هسته ای ایران توسط آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه چین:

پکن قاطعانه مخالف لغو معافیت هسته ای ایران توسط آمریکا است

چنین اقدامی از سوی واشنگتن، نشانگر هژمونی همیشگی این کشور است/ ایرنا