رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز تحول ساختاری مجلس

آغاز تحول ساختاری مجلس ۲۴ نماینده مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی درصدد حذف برخی ویژه خواری ها در آیین نامه داخلی مجلس هستند.

آغاز تحول ساختاری مجلس

۲۴ نماینده مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی درصدد حذف برخی ویژه خواری ها در آیین نامه داخلی مجلس هستند.