رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دو هزار و ٣٠٠ ایرانی با کشتی از امارات به کشور بازگشتند.

دو هزار و ٣٠٠ ایرانی با کشتی از امارات به کشور بازگشتند. این افراد که بیش از یک هفته به دلیل قطع پروازها دچار سرگردانی شده بودند از طریق انجام ۶ سفر دریایی با دو فروند کشتی مسافری به کشور بازگشتند.

دو هزار و ٣٠٠ ایرانی با کشتی از امارات به کشور بازگشتند.

این افراد که بیش از یک هفته به دلیل قطع پروازها دچار سرگردانی شده بودند از طریق انجام ۶ سفر دریایی با دو فروند کشتی مسافری به کشور بازگشتند.