رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده دائم ایران در سازمان ملل: تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، خطوط قرمز تروریسم اقتصادی و تروریسم پزشکی را رد کرده است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل: تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، خطوط قرمز تروریسم اقتصادی و تروریسم پزشکی را رد کرده است. تخت روانچی: تحریم‌های آمریکا در بحبوحه بحران کرونا، به مرز جنایت علیه بشر رسیده است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل: تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، خطوط قرمز تروریسم اقتصادی و تروریسم پزشکی را رد کرده است.

تخت روانچی: تحریم‌های آمریکا در بحبوحه بحران کرونا، به مرز جنایت علیه بشر رسیده است.