رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افرادی که عمدی جنگل‌ها و مراتع را آتش می‌زنند به حداقل ۱۰ سال حبس محکوم میشوند.

معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع: طبق مکاتبه با دادستان کل کشور، مقرر شد افرادی که عمدی جنگل‌ها و مراتع را آتش می‌زنند به حداقل ۱۰ سال حبس محکوم شوند.

معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع: طبق مکاتبه با دادستان کل کشور، مقرر شد افرادی که عمدی جنگل‌ها و مراتع را آتش می‌زنند به حداقل ۱۰ سال حبس محکوم شوند.