رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون روابط کار وزارت کار: تغییرات مزد ۹۹ مشروط به مصوبه دولت از تیر اعمال میشود.

معاون روابط کار وزارت کار: تغییرات مزد ۹۹ مشروط به مصوبه دولت از تیر اعمال میشود. جابه جایی ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات که در افزایش حق اولاد و بازنشستگی و نوبت کاری و عیدی موثر است از تیر اعمال می شود.

معاون روابط کار وزارت کار: تغییرات مزد ۹۹ مشروط به مصوبه دولت از تیر اعمال میشود.

جابه جایی ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات که در افزایش حق اولاد و بازنشستگی و نوبت کاری و عیدی موثر است از تیر اعمال می شود.