رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور جهانگیری به سازمان برنامه‌وبودجه برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

دستور جهانگیری به سازمان برنامه‌وبودجه برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده معاون اول رییس‌جمهور از سازمان برنامه‌وبودجه خواست تا به‌منظور پیشبرد طرح‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف سوخت و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، راهکار عملیاتی تهیه و ظرف یک ماه آینده به شورای اقتصاد ارائه کند.

دستور جهانگیری به سازمان برنامه‌وبودجه برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

معاون اول رییس‌جمهور از سازمان برنامه‌وبودجه خواست تا به‌منظور پیشبرد طرح‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف سوخت و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، راهکار عملیاتی تهیه و ظرف یک ماه آینده به شورای اقتصاد ارائه کند.