رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محل انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز

عکس ماهواره ای که در شبکه های خارجی منتشر شده و مدعی هستند محل انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز را نشان می دهد

عکس ماهواره ای که در شبکه های خارجی منتشر شده و مدعی هستند محل انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز را نشان می دهد