رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش سقف برداشت وجه نقد به ۱۵ میلیون تومان

کاهش سقف برداشت وجه نقد به ۱۵ میلیون تومان در آخرین بخشنامه اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی سقف برداشت وجه نقد در شعب بانک‌ها از ۴۵ میلیون به ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت

کاهش سقف برداشت وجه نقد به ۱۵ میلیون تومان

در آخرین بخشنامه اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی سقف برداشت وجه نقد در شعب بانک‌ها از ۴۵ میلیون به ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت