رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازتاب دستگیری سرکرده گروه تروریستی مستقر در آمریکا در تلویزیون چین

بازتاب دستگیری سرکرده گروه تروریستی مستقر در آمریکا در تلویزیون چین تلويزيون چين :ایران موفق شده است در یک عملیات پیچیده سرکرده یک گروه تروریستی را دستگیر کندو هنوز مشخص نیست ایران این فرد را که «جمشید شارمهد» نام دارد چطور دستگیر کرده است.

بازتاب دستگیری سرکرده گروه تروریستی مستقر در آمریکا در تلویزیون چین

تلويزيون چين :ایران موفق شده است در یک عملیات پیچیده سرکرده یک گروه تروریستی را دستگیر کندو هنوز مشخص نیست ایران این فرد را که «جمشید شارمهد» نام دارد چطور دستگیر کرده است.