رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت حقوق متناسب‌سازی شده بازنشستگان تامین اجتماعی از مرداد

پرداخت حقوق متناسب‌سازی شده بازنشستگان تامین اجتماعی از مرداد ناهید حیدری مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی :مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان که به عنوان متناسب‌سازی نام‌برده می‌شود، همزمان با حقوق مرداد ماه پرداخت می‌شود.

پرداخت حقوق متناسب‌سازی شده بازنشستگان تامین اجتماعی از مرداد

ناهید حیدری مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی :مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان که به عنوان متناسب‌سازی نام‌برده می‌شود، همزمان با حقوق مرداد ماه پرداخت می‌شود.