رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدت دوره آموزشی مشمولان اعزامی مهر یک ماه خواهد بود.

رئیس اداره سرمایه انسانی سربازی ستادکل نیروهای مسلح : مدت دوره آموزشی مشمولان اعزامی مهر یک ماه خواهد بود.

رئیس اداره سرمایه انسانی سربازی ستادکل نیروهای مسلح : مدت دوره آموزشی مشمولان اعزامی مهر یک ماه خواهد بود.