رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقف سرمایه گذاری در صندوق‌های (ETF) افزایش یافت

سقف سرمایه گذاری در صندوق‌های (ETF) افزایش یافت با تصویب هیئت دولت، سقف سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) از ۲۰ میلیون ریال، به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

سقف سرمایه گذاری در صندوق‌های (ETF) افزایش یافت

با تصویب هیئت دولت، سقف سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) از ۲۰ میلیون ریال، به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.