رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید به استان‌ها واگذار شده‌است

بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید به استان‌ها واگذار شده‌است مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید به استان‌ها واگذار شده و شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا خواهند کرد.

بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید به استان‌ها واگذار شده‌است

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید به استان‌ها واگذار شده و شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا خواهند کرد.