رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روابط تجاری ایران و امارات ادامه می یابد

روابط تجاری ایران و امارات ادامه می یابد رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با تاکید بر اینکه خللی در روند رو به رشد روابط تجاری ایران و امارات ایجاد نخواهد شد، گفت: دو کشور همسایه بر توسعه روابط اقتصادی فی مابین مصمم هستند /فارس

روابط تجاری ایران و امارات ادامه می یابد

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با تاکید بر اینکه خللی در روند رو به رشد روابط تجاری ایران و امارات ایجاد نخواهد شد، گفت: دو کشور همسایه بر توسعه روابط اقتصادی فی مابین مصمم هستند /فارس