رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سه ماه، فقط ۷۴ گردشگر!

سه ماه، فقط ۷۴ گردشگر! وزیر گردشگری: در ۳ ماه اول امسال ۷۴ گردشگر خارجی به ایران سفر کردند. در سه ماه نخست سال گذشته تعداد گردشگران خارجی دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود. گردشگری نزدیک به صفر شد. ۱۲ هزار میلیارد تومان تا مردادماه ضرر وارد شد.

سه ماه، فقط ۷۴ گردشگر!

وزیر گردشگری: در ۳ ماه اول امسال ۷۴ گردشگر خارجی به ایران سفر کردند. در سه ماه نخست سال گذشته تعداد گردشگران خارجی دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود.

گردشگری نزدیک به صفر شد. ۱۲ هزار میلیارد تومان تا مردادماه ضرر وارد شد.