رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متخلفان اجرای پروتکل‌ها در همه حوزه‌های حمل و نقل معرفی و رسانه‌ای می‌شوند

متخلفان اجرای پروتکل‌ها در همه حوزه‌های حمل و نقل معرفی و رسانه‌ای می‌شوند اسلامی، وزیر راه: رعایت و اجرای تمامی پروتکل‌ها در همه حوزه‌های حمل و نقل یک الزام است. قطعا با هر شرکت و مجموعه متخلفی بدون تعارف و در صورت محرز شدن تخلف برخورد و موارد تخلف کاملا شفاف رسانه‌ای خواهد شد.

متخلفان اجرای پروتکل‌ها در همه حوزه‌های حمل و نقل معرفی و رسانه‌ای می‌شوند

اسلامی، وزیر راه: رعایت و اجرای تمامی پروتکل‌ها در همه حوزه‌های حمل و نقل یک الزام است.

قطعا با هر شرکت و مجموعه متخلفی بدون تعارف و در صورت محرز شدن تخلف برخورد و موارد تخلف کاملا شفاف رسانه‌ای خواهد شد.