رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ برنامه‌های ضدنژادپرستی در این کشور را حذف کرد

ترامپ برنامه‌های ضدنژادپرستی در این کشور را حذف کرد رئیس‌جمهور آمریکا با صدور دستوری برنامه‌های ضدنژادپرستی در این کشور را حذف کرد.

ترامپ برنامه‌های ضدنژادپرستی در این کشور را حذف کرد

رئیس‌جمهور آمریکا با صدور دستوری برنامه‌های ضدنژادپرستی در این کشور را حذف کرد.