رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمایندگان با کلیات طرح تشکیل کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا موافقت کردند

نمایندگان با کلیات طرح تشکیل کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا موافقت کردند حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تغییر یافت و بدین ترتیب کمسیون قضایی مجلس می‌تواند با نصاب کمتری تشکیل شود بنابراین بعد از گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم تکلیف این کمیسیون هم روشن می‌شود.

نمایندگان با کلیات طرح تشکیل کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا موافقت کردند

حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تغییر یافت و بدین ترتیب کمسیون قضایی مجلس می‌تواند با نصاب کمتری تشکیل شود بنابراین بعد از گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم تکلیف این کمیسیون هم روشن می‌شود.