رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود دادستانی به موضوع دپوی محصولات ایران‎خودرو

ورود دادستانی به موضوع دپوی محصولات ایران‎خودرو دادستان بابل: یک تیم کارشناسی برای بررسی خودروها اعزام شده. اگر مشخص شود خودروها بدون علت دپو شده‎اند، به عنوان مدعی العموم اعلام جرم خواهیم کرد.

ورود دادستانی به موضوع دپوی محصولات ایران‎خودرو

دادستان بابل: یک تیم کارشناسی برای بررسی خودروها اعزام شده. اگر مشخص شود خودروها بدون علت دپو شده‎اند، به عنوان مدعی العموم اعلام جرم خواهیم کرد.