رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شلیک موشک «قادر» در رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش

شلیک موشک «قادر» در رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش موشک کروز ساحل به دریای قادر در مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش با موفقیت علیه اهداف سطحی شلیک شد. سخنگوی رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش: امروز سامانه های موشکی ساحل به دریای نیروی دریایی ارتش در سرتاسر سواحل جنوبی کشور مستقر هستند.

شلیک موشک «قادر» در رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش

موشک کروز ساحل به دریای قادر در مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش با موفقیت علیه اهداف سطحی شلیک شد.

سخنگوی رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش: امروز سامانه های موشکی ساحل به دریای نیروی دریایی ارتش در سرتاسر سواحل جنوبی کشور مستقر هستند.