رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جمع‌آوری تابلوهای «آژانس» از روی سقف خودروهای شخصی

جمع‌آوری تابلوهای «آژانس» از روی سقف خودروهای شخصی پلیس راهور تهران بزرگ از طرح جمع آوری تابلوهای غیرمجاز «آژانس» از روی سقف خودروهای شخصی و اعمال قانون متخلفان خبر داد.

جمع‌آوری تابلوهای «آژانس» از روی سقف خودروهای شخصی

پلیس راهور تهران بزرگ از طرح جمع آوری تابلوهای غیرمجاز «آژانس» از روی سقف خودروهای شخصی و اعمال قانون متخلفان خبر داد.