رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رضایت میانسالان آمریکایی از ترامپ

رضایت میانسالان آمریکایی از ترامپ نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد رأی‌دهندگان آمریکایی در بازه سنی ۳۵ تا ۴۹ سال از ترامپ رضایت دارند و رأی‌دهندگانی که بیش از ۵۰ سال دارند اکثراً از او ناراضی هستند.

رضایت میانسالان آمریکایی از ترامپ

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد رأی‌دهندگان آمریکایی در بازه سنی ۳۵ تا ۴۹ سال از ترامپ رضایت دارند و رأی‌دهندگانی که بیش از ۵۰ سال دارند اکثراً از او ناراضی هستند.