رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه افراد کرونایی که از قرنطینه خانگی خارج می شوند

جریمه افراد کرونایی که از قرنطینه خانگی خارج می شوند علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت: افراد مثبت کرونا که قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند، جریمه می شوند. این کار با همفکری کارشناسان و همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی اجرایی خواهد شد./مهر

جریمه افراد کرونایی که از قرنطینه خانگی خارج می شوند

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت:
افراد مثبت کرونا که قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند، جریمه می شوند.

این کار با همفکری کارشناسان و همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی اجرایی خواهد شد./مهر