رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمکی: ۲۷ درصد از مبلغ یک میلیارد دلار کمک به سیستم درمان پرداخت شده است

نمکی: ۲۷ درصد از مبلغ یک میلیارد دلار کمک به سیستم درمان پرداخت شده است وزیر بهداشت در گلستان: قبل از اینکه طوفان کرونا به کشورهای اروپایی و غربی برسد، رسانه‌های آنها کشور ما را نسبت به مدیریت کرونا تحقیر می کردند اما زمانی که این طوفان به خود آنها رسید، دیدید که با چه […]

نمکی: ۲۷ درصد از مبلغ یک میلیارد دلار کمک به سیستم درمان پرداخت شده است

وزیر بهداشت در گلستان:

قبل از اینکه طوفان کرونا به کشورهای اروپایی و غربی برسد، رسانه‌های آنها کشور ما را نسبت به مدیریت کرونا تحقیر می کردند اما زمانی که این طوفان به خود آنها رسید، دیدید که با چه افتضاحی روبه‌رو شدند

آمریکا و انگلیس به ترتیب ۱۱۱ میلیارد دلار و ۲۲ میلیارد دلار برای بخش درمانی در مدیریت کرونا در نظر گرفته شد و در کشور ما از یک میلیارد دلار در نظر گرفته شده نیز تاکنون ۲۷ درصد آن پرداخت شده است