رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی بدون توجه به حواشی به تلاش برای ثبات سازی در بازارها ادامه می دهد.

همتی، رئیس کل بانک مرکزی: مردم مطمئن باشند که بانک مرکزی بدون توجه به حواشی به تلاش برای ثبات سازی در بازارها ادامه می دهد.

همتی، رئیس کل بانک مرکزی: مردم مطمئن باشند که بانک مرکزی بدون توجه به حواشی به تلاش برای ثبات سازی در بازارها ادامه می دهد.