رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت کویت استعفا کرد

دولت کویت استعفا کرد دولت کویت استعفای خود را به «شیخ نواف احمد جابر صباح»، امیر جدید این کشور، تقدیم کرد.

دولت کویت استعفا کرد

دولت کویت استعفای خود را به «شیخ نواف احمد جابر صباح»، امیر جدید این کشور، تقدیم کرد.