رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آذرى جهرمى: اگر عقل در جامعه غالب باشد، اینترنت قطع نخواهد شد.

آذرى جهرمى: اگر عقل در جامعه غالب باشد، اینترنت قطع نخواهد شد. کسانی که می گویند اینترنت ملی خائن هستند. عده اندکی می‌گویند اینترنت باید قطع شوند که این افراد صاحب نفوذ نیستند. فکر نمی کنم اگر عقل در جامعه غالب باشد، اینترنت قطع نخواهد شد./برنا

آذرى جهرمى: اگر عقل در جامعه غالب باشد، اینترنت قطع نخواهد شد.

کسانی که می گویند اینترنت ملی خائن هستند. عده اندکی می‌گویند اینترنت باید قطع شوند که این افراد صاحب نفوذ نیستند. فکر نمی کنم اگر عقل در جامعه غالب باشد، اینترنت قطع نخواهد شد./برنا