رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز گفتگو و تبادل نظر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

آغاز گفتگو و تبادل نظر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه چین با حضور هیئتهای عالیرتبه دو طرف- یون نان

آغاز گفتگو و تبادل نظر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه چین با حضور هیئتهای عالیرتبه دو طرف- یون نان