رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اظهار کالا تنها از طریق سامانه پنجره واحد گمرک

اظهار کالا تنها از طریق سامانه پنجره واحد گمرک فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد: واگذار نمودن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان ها و تضییع حقوق مردم می‌شود.

اظهار کالا تنها از طریق سامانه پنجره واحد گمرک

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد: واگذار نمودن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان ها و تضییع حقوق مردم می‌شود.