رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور وزیر کشور به کمیته امنیتی، انتظامی اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا

دستور وزیر کشور به کمیته امنیتی، انتظامی اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا رحمانی فضلی (در پی اعمال محدودیت ها در ترددهای بین استانی) با دستوری به کمیته امنیتی، انتظامی اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا بر ضرورت اهتمام عوامل و نیروهای مجری و ضابط نسبت به اجرای دقیق ابلاغیه های ستاد ملی تاکید کرد.

دستور وزیر کشور به کمیته امنیتی، انتظامی اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا

رحمانی فضلی (در پی اعمال محدودیت ها در ترددهای بین استانی) با دستوری به کمیته امنیتی، انتظامی اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا بر ضرورت اهتمام عوامل و نیروهای مجری و ضابط نسبت به اجرای دقیق ابلاغیه های ستاد ملی تاکید کرد.