رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری کلید خورد

تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری کلید خورد بعد از حواشی ایجاد شده در خصوص حساب خاص و تخصیص ۱۲۰میلیارد تومان بابت خرید یک ساختمان، برخی نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری را کلید زدند

تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری کلید خورد

بعد از حواشی ایجاد شده در خصوص حساب خاص و تخصیص ۱۲۰میلیارد تومان بابت خرید یک ساختمان، برخی نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری را کلید زدند