رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبور نقدینگی از ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان

عبور نقدینگی از ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان بانک مرکزی: نقدینگی کشور در شهریورماه امسال با رشد ۳۶.۲ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ۶ ماهه نقدینگی نیز در سال جاری ۱۷.۱ درصد اعلام شده است.

عبور نقدینگی از ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان

بانک مرکزی: نقدینگی کشور در شهریورماه امسال با رشد ۳۶.۲ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد ۶ ماهه نقدینگی نیز در سال جاری ۱۷.۱ درصد اعلام شده است.