رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ساعت کاری مترو و اتوبوس تا ساعت ۲۰

کاهش ساعت کاری مترو و اتوبوس تا ساعت ۲۰، از فردا نظر به تصمیمات ستاد ملى مبارزه با کرونا مبنى بر اعمال محدودیت یک ماهه براى فعالیت مشاغل و جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا، کاهش ساعت کارى خطوط حمل و نقل عمومى در پایتخت از فردا (٢٠ آبان ) به مدت یک ماه اعمال می‌شود.

کاهش ساعت کاری مترو و اتوبوس تا ساعت ۲۰، از فردا

نظر به تصمیمات ستاد ملى مبارزه با کرونا مبنى بر اعمال محدودیت یک ماهه براى فعالیت مشاغل و جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا، کاهش ساعت کارى خطوط حمل و نقل عمومى در پایتخت از فردا (٢٠ آبان ) به مدت یک ماه اعمال می‌شود.