رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت جدید ترامپ : گوش بزنگ منتظر خبر جدید باشید.

توییت جدید ترامپ : گوش بزنگ منتظر خبر جدید باشید. ترامپ: مشخص شدن حدود آرا حتی بیشتر از حد انتظار است. تعداد بسیار زیادی از آرا تحت تأثیر قرار می گیرند. گوش به زنگ باشید.

توییت جدید ترامپ : گوش بزنگ منتظر خبر جدید باشید.

ترامپ: مشخص شدن حدود آرا حتی بیشتر از حد انتظار است. تعداد بسیار زیادی از آرا تحت تأثیر قرار می گیرند. گوش به زنگ باشید.