رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار اولویت ارزی واردات شکر برداشته شد و ارز این محصول از نرخ ۴۲۰۰ تومان به نیمایی تغییر کرد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر

بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار اولویت ارزی واردات شکر برداشته شد و ارز این محصول از نرخ ۴۲۰۰ تومان به نیمایی تغییر کرد.


جدیدترین خبرها