رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دومین گروه از ناظران بین المللی هم تقلب در انتخابات آمریکا را رد کردند

دومین گروه از ناظران بین المللی هم تقلب در انتخابات آمریکا را رد کردند دومین گروه از ناظران بین المللی نیز گزارش دادند هیچ شواهدی از تقلب در انتخابات آمریکا با وجود ادعاهای ترامپ وجود ندارد.

دومین گروه از ناظران بین المللی هم تقلب در انتخابات آمریکا را رد کردند

دومین گروه از ناظران بین المللی نیز گزارش دادند هیچ شواهدی از تقلب در انتخابات آمریکا با وجود ادعاهای ترامپ وجود ندارد.


جدیدترین خبرها